Youtube Video

Brailvi Muftion ka justice peer karam shah azhari par deoabndion ko kafir na kehne p fatwae kufar

%d bloggers like this: