Youtube Video

Deobandi Wahhabi Par Ahmad Raza Khan Brailvi K Kufar K fatway Kia Musalman ko Kafir Kehna Jaiz he

#AhmadiMuslim #AhmadRazaBrailvi #DeobandiWahhabiKafir

Deobandi Wahhabi Par Ahmad Raza Khan Brailvi K Kufar K fatway Kia Musalman ko Kafir Kehna Jaiz he

Loading

%d bloggers like this: